Hem

Välkommen till webbplatsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening.

Här har vi samlat uppgifter om föreningen, nyheter, vår omgivning och lite om vår bakgrund.

Vi hoppas att denna webbplats skall vara till nytta för våra medlemmar.

Hör gärna av dig om du vill att vi skall skriva om något som gäller samfälligheten.

För kontakten mellan medlemmarna och styrelsen har vi en mejladress: styrelsen@ragnarlodbrok.se

Varning!

Tjuvar aktiva inom vårt område


Styrelsen har gjorts uppmärksam på att det skett ett antal inbrott på Torkel Höges gränd. De senaste åren har det skett fem inbrott i fyra hus. Inget av dessa hus hade larminstallation. Något inbrott i larmade hus har inte skett.


Inbrotten har skett från trädgårdssidan. Inget av inbrotten är uppklarade.


Torkel Höges gränd ingår i grannsamverkan, men tydligen har detta inte avskräckt tjuvarna.


Vill du informera andra inom området är du välkommen att skriva till styrelsen. Vi kan då lägga ut informationen här på hemsidan.


Här är tips från Polisen hur man kan skydda sig mot inbrott:

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/bostadsinbrott/

Se även:

https://ragnarlodbrok.se/grannsamverkan/grannar-mot-brott.html


Beskärning av buskar inom samfälligheten


Inom samfällighetens område finns ett antal grönytor

som tillhör samfälligheten och skall skötas av denne.

I dagarna konstaterade styrelsen att den grönyta

som finns en bit in på gången mot Östra Linerovägen,

räknat från gångvägen som går från Linerovägen

ner tillfotbollsplanen/lekplatsen (se karta), delvis

täckte gången.


Den10/8 tog styrelsemedlemmen Joakim

Roubert sig an att beskära buskarna så att gången

blev fri och framkomlig. Det blev något mer än fyra

timmars jobb och åtta säckar samt en fullastad

kombi med fällda säten och grenarna på lösen

därutöver som transporterades till SYSAVs

avfallsstation på Gastelyckan.


Även grönytan, där gången mellan Gorm den Gamles gränd och Ragnar Lodbroks gränd gör en böj, behöver beskäras. Styrelsen kommer att ta tag i detta under månaden.


Påbilderna syns hur det såg ut före och efter beskärningen.

Dags för

ett klipp?


Om du har en tomt som vetter mot någon av våra gångar skall du i din brevlåda ha fått ett meddelande från styrelsen om behovet av att klippa buskar och häckar som växer ut över våra gångar.


Du uppmanas även att hålla asfalten ren från mossa, jord, ogräs och annat skräp. Våra gångar kan klara sig utan ny asfalt längre om växtligheten hålls efter.


Har du förlagt pappret från styrelsen (eller vill läsa det trots att din tomt inte vetter mot gång): klicka här så öppnas dokumentet och du kan läsa det.


Uppdaterat 2023-06-13

Protokollet från årsmötet nu justerat


Nu finns protokollet från årsmötet här på hemsidan. Klicka här så kommer du till sidan med protokollet.


Årsmötet ägde rum den 13 april 2023 i Vikingaskolans matsal


(Uppdaterat 2023-04-19)


LED-belysning testas


Samfälligheten ansvarar för belysningen på gångarna mellan områdets tomter. På årsmötet diskuterades varför nuvarande kvicksilverlampor inte ersattes med LED-lampor. Föreningen hade ett mindre lager av kvicksilverlampor. Eventuellt skulle det löna sig att inte använda dessa utan direkt ersätta dem med LED-lampor.


Årsmötet beslöt att LED-lampor skyndsamt skall testas i armaturerna längs samfällighetens gångvägar som ersättning för nuvarande kvicksilverlampor.


Tämligen direkt efter årsmötet anskaffade och skruvade Lars-Göran Nilsson (som då fortfarande skötte belysningen på våra gångar) in den första LED-lampan i armaturen på stolpen nedanför (norr om) Ragnar Lodbroks gränd 9. Enligt Lars-Göran är de nya lamporna högre än de gamla men gick att få in.


Några styrelseledamöter har inspekterat belysningen och kan inte se någon större skillnad i ljusstyrka. Således fungerar den nya lampan bra.


Planen är nu att successivt byta ut gamla lampor mot LED-lampor för att kunna utvärdera förbrukning och hållbarhet. Det finns olika modeller i olika prisklasser, allt från tämligen billigt till väldigt dyrt, och avsikten är att hitta modeller med rätt balans mellan pris och prestanda.


Uppdaterat 2023-05-13


Dags igen för klippning av gräset längs våra gångar


Varje år anlitar samfälligheten en ungdom boende i området för att klippa gräset i kanten av våra gångar.


I år heter heter hon Lisa Elmér,15 år, och bor på Ragnar Lodbroks gränd. Hon skall börja på gymnasiet till hösten, Spyken. Hon har redan hunnit med att klippa ett par gånger och kör vidare under sommaren.


För oss fastighetsägare gäller det att se till att våra häckar inte går utöver gräskanten. Då försvåras klippningen.


Uppdaterat 2023-05-29

Så här beslutade Tekniska nämnden angående vår parkering


Den 18/5 2022 sammanträdde tekniska nämnden i Lunds kommun. På dagordningen fanns vårt ärende rörande parkeringsreglerna inom vår del av Linero. Nämnden beslöt följande:


Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet med följande uppdrag till förvaltningen:

  • att redovisa varför två timmars parkering är bättre än fyra timmars parkering.
  • att redovisa områdesparkering fem minuter i förhållande till exempelvis områdesparkering femton minuter.
  • att redovisa hur den enskilde kan påvisa att man är aktiv i flera timmar vid en flytt eftersom det är tillåtet att parkera längre än fem minuter för att lasta eller lossa.
  • att genom dialog med de boende få till en rimlig åtgärd i parkeringsfrågan.
  • att inhämta en kortfattad redogörelse för hur motsvarande ärenden hanteras i Malmö stad med avsikt att likartade principer ska gälla för parkering i de olika bostadsområdena i tätorten.


Vill du läsa hela protokollet från mötet kan du klicka här. Vårt ärende finns på sid 34, paragraf 127. Här finns bl a intressant information om hur de olika ledamöterna resonerat.


Tekniska förvaltningen hade lämnat förslag till beslut. Ett förslag som inte tillgodoser de önskemål som samfälligheten framfört. Därför skrev styrelsen ett brev till alla ordinarie ledamöter i Tekniska nämnden med synpunkter på Tekniska förvaltningens förslag samt framförde - åter - våra önskemål.


Klicka här för att läsa samfällighetens brev till de ordinarie ledamöterna i Tekniska nämnden. Har du synpunkter? Kontakta gärna styrelsen på vår mailadress.


2023-04-12 skrev styrelsen åter till ordförande och övriga ledamöter i Tekniska Nämnden. Ordföranden och några ledamöter var nya i nämnden. Klicka här för att läsa mailet till ordföranden. Mailet till övriga ledamöter är i princip likalydande.


Kort om bakgrunden: 


Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening i Lunds årsmöte 2021 beslöt att tillskriva Tekniska nämnden i Lunds kommun med anledning av de parkeringsbestämmelser som gäller för det område inom vilket samfälligheten finns. Den extremt korta tillåtna tiden för parkering på villagatorna (5 miuter vardagar kl 08.00 - 18.00) upplevs orimlig och därmed problematisk. Den 27 juni 2021 skickade därför föreningen ett brev till Tekniska nämnden i Lunds kommun med en begäran om en dialog med kommunen ang parkeringsreglerna på "vår" del av Linero. Klicka här för att läsa en sammanställning över hur ärendet har fotlöpt.(Uppdaterat 2022-02-04, 2022-02-21, 2022-03-05, 2022-05-20, 2022-06-09, 2023-04-13)

Upprensning av våra grönytor vid Östra Linerovägen


Samfälligheten har två grönytor ut mot Östra Linerovägen. Gräsmattor med stora kastanjeträd. Detta är alltså utrymmen som skall skötas av samfälligheten.


I maj konstaterade vår ordförande, Tore Persson, att här fanns behov av upprensning. Under några dagar samlade han ihop löv, kastanjer mm. Med hjälp av Lars-Gösta Jardevall stoppades allt i säckar som Tore transportade till Gastelyckans avfallsstation. Det blev många säckar att stuva in i bilen ett antal gånger.

Ny fjärrvärmegrävning på Gorm den Gamles Gränd


Vid mynningen av Grom den Gamles gränd ut mot Melins väg kan man i dagarna se en grävskopa i arbete. Det beror på att man har upptäckt att det är felkopplade kablar till systemet som varnar för läckor och översvämning. Det var kopplat tvärt emot hur det skulle vara. Detta kunde leda till översvämning i hela gatan. Måste därför åtgärdas.Bilderna tog 2022-02-23. Sidan uppdaterades 2022-02-24.

Fjärrvärmenytt


Styrelsen har fått förfrågan ang när östra delen av samfälligheten skall få nya fjärrvärmerör på samma sätt som den västra.


Den information som styrelsen har är att Kraftringen för närvarande anser sig  klara med vårt område. Gorm den gamles gränd, Starkodders gränd och Ragnar Lodbroks gränd var de gator som Kraftringen ansåg vara mest akuta. Nu är de och gräver fjärrvärme på andra ställen. Eventuellt utbyte på övriga gator ligger i obestämd och icke-omedelbar framtid, har de sagt.


(Uppdaterat 2022-01-13)


Tvätta bilen på gatan? Nej! Biltvätt är bättre.


Nu är det vår och man vill ha en ren och blänkande bil. Då kan det vara på sin plats att påminna om att gatan eller biluppställningsplatsen inte är en lämplig plats för biltvätt. Och det av miljöskäl!


Klicka här så kommer du till en sida med en lista över biltvättar som du kan anlita för att slippa förorena närmsta vattendrag.


Läs gärna vad Lunds kommuns miljöförvaltning skriver om biltvätt på sin hemsida - klicka här för att komma till den sidan.


Gränsvisning inom samfälligheten


Undrade du varför en man i gulsvart jacka och byxor och utrustad med lantmäteriinstrument i går rörde sig i vårt område?


Här är svaret:


Mannen heter Jesper Lambreus. Han är mätningsingenjör från stadsbyggnadskontoret i Lund och utförde en s k gränsvisning. Den var beställd av en av våra medlemmar, som önskade få klarhet i hur gränsen går mellan sin tomt och grannens samt vissa andra gränsdragningsfrågor.


Jesper kunde med sina instrument hitta de koordinater som är registrerade för gränsen. Han sökte också efter de metallrör, som satts ner i marken för att markera gränser. Dessa sattes i marken redan 1970, alltså innan de första husen byggdes. De kan i vissa fall vara svåra att finna. En metalldetektor hjälpte dock till. Rören hittades och det visade sig att gränserna stämde. De funna rören sprejades med röd färg - se bilden ovan till höger.


Det var bra att rören hittades. Det är nämligen gränsmarkeringarna som visar fastighetens utbredning i första hand, sedan karta eller andra handlingar i förrättningen. Borttagandet av markering (vilket faktiskt är olagligt) gör det svårare att påvisa fastighetsgränsen utan mätinstrument. I vissa fall är det då t.o.m. omöjligt att påvisa var en fastighetsgräns går utan en grundlig utredning av de ursprungliga förrättningshandlingarna, men sådana oklarheter finns inte i vårt område.


(Uppdaterad 2022-01-25 och 2022-01-26)

Nu är fjärrvärmearbetet klart på Starkodders gränd

och fortsätter på Ragnar Lodbroks gränd


Här är några bilder på arbetet på Starkodders gränd, som pågick under januari - april 2021. Nu är ledningarna på plats, hålen fyllda och asfalterade och vattnet från de nya rören värmer husen.

Lägg märke till den tunna ledningen under fjärrvärmeröret. Kan det vara vår TV-kabel.

Så här såg det ut lördag 2020-10-10.

Rören har dragits fram till något hus och hål har borrats i väggen.

Hållbar energiproduktion
ett argument för solceller


Intresset för solceller växer.


På flera hus i vår samfällighet kan man se solceller på taken. Och fler går kanske i funderingar på att skaffa. Därför kan det vara intressant att höra vilka erfarenheter en av våra solcellsägare har.


Vi har intervjuat Lars-Göran Nilsson på Angantyrs gränd, tillika sekreterare i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening.


Klicka här och läs hela intervjun (öppnas i nytt fönster)


(Uppdaterat 2020-02-19)

Utvärderingen av TV-enkäten klar


Alla inkomna enkätsvar har nu registrerats och analyserats av styrelsen.


33 (48%) svarade digitalt och 35 (52%) på papper.


Totalt svarade 68 av samfällighetens 93 hushåll (73%). Det var marginellt lägre än 2019 (76%).


Intresset var störst på det västra området och lägst på Angantyrs gränd: 12 svar (57%).


Andelen som vill ha TV-nätet kvar är fortfarande rätt högt (40%) men mindre än 2019 (55%).


Vad gäller kanaler är det ett uttalat intresse för TV1, TV2 och Kunskapskanalen.


Klicka här för att komma till sidan med den kompletta redovisningen av resultatet.


(Uppdaterat 2021-06-23)

Testa hundrastgård Havamal


I oktober 2019 invigdes en hundrastgård vid gången från Linerovägen, förbi skolan och ner till centrum. 


Det är LKF som anlagt rastgården, men den bör kunna bli en resurs även för hundrarna inom vårt område.


Klicka här och läs mer på vår nyhetssida.

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförenings stegar


Ännu en stege

Under mycket lång tid har samfälligheten, vid gången ovanför Angantyrs gränd, haft en stege till utlåning. Nyckel till stegen finns hos Lars-Göran Nilsson (046-126106). Stegen är avsedd för utlåning vid målning av gavlar och liknande. Nu finns ytterligare en stege här. 

Även nyckeln till den nya stegens lås finns hos Lars-Göran Nilsson.


(Uppdaterat 2019-11-14)


Beslut i byggnadsnämnden i februari 2020:

Linero får vårdboende och nytt flerbostadshus

Byggnadsnämnden antog 2020-02-13 en detaljplan som möjliggör vårdboende och bostäder i flerbostadshus på Linero alldeles intill vår samfällighet. Marken som tidigare använts som förskola och skolgård är f n inhägnad med stängsel. 


Klicka här, så kommer du till en sida där alla handlingar i ärendet finns (utom protokollet från mötet, som inte är klart när detta skrives).


(Uppdaterat 2020-02-15)

Grannsamverkan mot brott på Torkel Höges grändSedan en tid tillbaka finns det på vår samfällighet skyltar som visar att här pågår grannsamverkan mot brott. Det finns en skylt i var ände av gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd. Dessutom finns en skylt i början av Torkel Höges gränd.


Initiativtagare är Jan-Olof Svensson på Torkel Höges gränd. Han hade konstaterat att det har varit en del inbrott på gatan och flera inbrottsförsök.


Han ansåg att det skulle vara bra med ett organiserat samarbete kring detta. Enligt många artiklar i tidningar är det grannsamverkan som tjuvarna är mest rädda för.


Med hjälp av Länsförsäkringar har han nu organiserat grannsamverkan mot brott med grannarna i 15 hus på gatan.


Klicka här och läs mer om hur Grannar mot brott fungerar på Torkel Höges gränd. Du hittar också texten under menyvalet Grannsamverkan/Grannar mot brott.

Missa inte intressanta inlägg!


Ta gärna en titt på sidan Grannsamverkan här på vår hemsida. Där finns ett diskussionsforum, som f n innehåller några intressanta inlägg. Dels om tak, dels om renovering av grovkök och badrum. Du är välkommen att själv skriva och kommentera.

Om häckar och trädgårdsavfall


Nu är växtsäsongen i full gång. Ta därför en titt utanför häcken (om din tomt ligger vid en av föreningens asfalterade gångar) och försäkra dig om att växtligheten inte hindrar framkomligheten och gräsklippningen (som så småningom kommer igång igen). Om du klipper häcken, samla upp klippet även på utsidan.


Styrelsen vill också passa på att påminna om att trädgårdsavfall (häckklipp, gräs, ogräs, buskar, …) INTE får tippas på våra gemensamma grönytor längs våra gångar, och INTE heller på kommunens mark (båda har förekommit). Kör trädgårdsavfallet till återvinningsstationen på Gastelyckan, eller lägg det i trädgårdsavfallstunnan om du har en sådan.


(Uppdaterat 2020-04-05)

Hur gick det med omröstningen om

TV-n?


Eftersom många visat intresse för omröstningen om TV3 och Kanal 5 på årsstämman i den 18 maj 2018, vill styrelsen  på detta vis informera även dem som inte hade tillfälle att delta.


En klar majoritet stödde alternativ A, dvs att låta TV3 och Kanal 7 utgå permanent. En formell rösträkning behövdes inte.


Alternativen finns närmare beskrivna på kallelsens andra sida. Klicka här för att komma till kallelsen.

Kan vår samfällighet upplösas?

Vid årsstämman 2017 framfördes önskemål om att upplösa samfälligheten. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta är möjligt.


Med anledning av detta har vår ordförande, Tore Persson, varit i kontakt med Lantmäteriet för att höra vad detta skulle innebära.


Här är länkar till


Tore Perssons mail till Lantmäteriet


Lantmäteriets svar på frågor från Tore Persson


Styrelsens beslut ang upplösning