Nya ledningar_QAA

Frågor till Kraftringen ang nya fjärrvärmeledningar inom samfälligheten

Styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening har formulerat nedanstående frågor som vi anser är av intresse för våra medlemmar att få svar på. Klara Ottosson, projektingenjör på Kraftringen, har besvarat frågorna. Hennes svar visas indragen.1) Hur ser tidplanen för arbetet ut? Ange de aktiviteter som äger rum på en gata. Start- och sluttidpunkt för varje gata.


I nuläget planeras bara arbetet på Gorm den Gamles gränd. Övriga gator planeras in efterhand men kommer inte bli aktuella i år (2020). Då vi hittat ett gammalt avtal mellan Samfälligheten och Lunds Energi har vi förstått att det behöver skrivas ett nytt avtal, en avsiktsförklaring, med hela Samfälligheten, samt att vi behöver nya avtal med respektive kund gällande ägandet av de gamla och nya ledningarna. Då det kommer ta sin lilla tid att ta fram sådana avtal har vi bestämt att skjuta på arbetet till efter semestern.


2) I vilken ordning skall gatorna få nya ledningar?


Vi börjar med Gorm den Gamles gränd, sedan Ragnar Lodbroks gränd och efter det Starkodders gränd.


3) Behöver alla gator åtgärdas i ett svep eller skulle ingreppet nu kunna begränsas till Gorm den gamles gränd?


Planen är att i år endast göra Gorm den Gamles gränd. Övriga gator planeras in efterhand, det finns inga spikade datum för detta i dagsläget.


4) Kommer en eller flera gator att vara uppgrävda under sommaren? Vad händer under byggsemestern?


Inga gator kommer vara uppgrävda under sommaren. Byggfasen av projektet har blivit uppskjuten till sensommaren/tidig höst.


5) Kan starten senareläggas till början av hösten (t ex september)?


Ja, starten kommer senareläggas. Exakt datum är inte bestämt ännu.


6) Hur kommer respektive fastighetsägare att kontaktas och vad avser denna kontakt?


Vi kommer kontakta fastighetsägare på telefon eller mejl. Kontakten avser främst att bestämma en tid för att besöka pannrummet antingen för planeringssyfte och senare för installation av de nya ledningarna.


7) Vad kommer att ske i respektive hus?


Det finns två alternativ på hur vi går in i huset med ledningarna.
Alternativ 1 är att vi kommer gå under grundmuren med de nya ledningarna. Vi planerar att kunna använda de befintliga murgenomgångarna så vi inte behöver borra nya hål i era pannrum/tvättstugor.

Alternativ 2 är att gå in genom husmuren en bit upp på huset, genom väggen på tvättstugan/pannrummet, och sätta ett skåp med ventiler. Anledningen till att detta alternativ kan bli aktuellt är att det finns risker för arbetsmiljön med att jobba i krypgrunder och vi prioriterar en säker arbetsmiljö.

Dessa nya ledningar kommer sedan kopplas in till den befintliga värmeväxlaren, alternativt en ny värmeväxlare om fastighetsägaren väljer att investera i en ny värmeväxlare. Om värmeväxlaren byts i samband med detta arbete kan vi erbjuda en viss rabatt på priset av denna.

Informationen här i punkt 7 har kompletterats av Krafringen i en konversation med samfällighetens ordförande. Klicka här för att komma till den kompletterande informationen, som bygger på alternativ 2 ovan.


8) Hur kommer ledningarna att anslutas till resp hus?


Se svar på nummer 7.


9) Vad händer med de gamla ledningarna?


Vi har för avseende att låta de gamla ledningarna ligga kvar i marken då dessa till stor del ligger i tomtmark och vi vill minimera påverkan på fastigheterna och tomten.


10) Hur länge kommer varmvattnet att vara avstängt i resp hus?


Det finns olika scenarier här också, antingen kör vi på ca 2 större inkopplingar där respektive avstängning blir ca 8 h (dagtid) och vi kopplar in flera hus åt gången. Ett annat alternativ är att vi kopplar in varje hus för sig och då blir avstängningen bara några timmar. Detta avgörs av hur nätet slutligen blir designat och det är inte helt bestämt i nuläget.


11) Vilka krav på åtkomst till huset har Kraftringen (entreprenören)? Tar man hänsyn till att husets invånare kan vara på semester? Planeras arbetena utifrån husägarnas semestrar?


Vi behöver utföra varje etapp i ett svep för att kunna koppla in de nya ledningarna. Det betyder att det kan vara svårt att ta hänsyn till semestrar hos en enskild fastighetsägare. Däremot så behöver inte kunderna vara hemma varje dag under hela arbetets gång. Det är bara under någon enstaka dag, eller möjligtvis två, som vi behöver tillgång till huset. Kanske kan vi planera in detta under en dag som fastighetsägaren är hemma, eller kanske kan man lämna nyckeln till en granne eller till oss om det inte går att hitta en dag som funkar. Som sagt så är byggfasen nu uppskjuten till hösten och förhoppningsvis är inte lika många på semester då som under sommaren.


12) Om coronapandemin drar ut på tiden, kan arbetet komma att senareläggas? På våra gator är det många 70+-are som isolerar sig och inte gärna vill ha främmande i huset nu.


Vi förstår att det finns oro hos våra kunder och detta tar vi hänsyn till! Förhoppningsvis är läget lite annorlunda till hösten när byggfasen förväntas starta. Vi får göra en ny utvärdering när det närmar sig.


13) Hur många läckor har det varit på vårt område de senaste 20-30 åren? Vi hade ett antal läckor de första 20 åren, bland annat vid Gorm den gamles gränd 10, men spontant verkar det varit färre läckor de senaste decennierna. Hur ser statistiken ut?


Vi har två dokumenterade läckor på nr 12 som jag känner till. Jag vet tyvärr inte om det funnits andra läckor som kanske har åtgärdats men inte dokumenterats.


14) Hur blir tillgängligheten till husen under arbetet? Egna bilar behöver komma till och från garagen/biluppställningsplatserna, varubilar, posten med flera behöver komma in på gatorna. Ibland kan det förekomma transporter med tunga lastbilar.


Vi kommer förlägga schaktet på en sida av vägen och kommer därmed hålla en väghalva öppen för att garantera framkomligheten. Där vi behöver korsa gatan kommer vi lägga körplåtar som man kan köra på.


15) Hur tillser man att vi har en fungerande sophantering under den tid som gatorna avses vara uppgrävda?


Det är delvis samma svar som på fråga 14. Vi kan även kontakta Lunds Renhållning för att stämma av vilka dagar och tidpunkter sophämtning sker för att kunna hantera detta på ett smidigt sätt.


16) Vissa befintliga ledningar kommer in till husen från trädgårdssidan och terrassen. Måste man då gräva upp trädgården alt terrassen? Hur återställs sådana skador?


Vi planerar inte att gräva upp befintliga ledningar. Där grävning behöver utföras på tomten återställer Kraftringen ytan efter överenskommelse med fastighetsägaren. Vi har en blankett som vi tillsammans med fastighetsägaren fyller i och bestämmer vad som ska återställas och som sedan skrivs på av bägge parter.


17) För att komma in med ledningar i husen måste eventuellt träd avlägsnas. Hur ersätts husägaren för sådana skador?


Där vi planerar att lägga ledningarna har vi inte sett att vi behöver avlägsna några träd. Notera att de nya ledningarna inte kommer att ligga i samma läge som de gamla.


18) Är Kraftringen medveten om var bredbandskabeln (fibern) ligger i marken och går in i husen så att denna inte skadas under grävningen för nya ledningar? Vad händer om man skadar fibern? Finns beredskap för detta?


Vi har ritningsunderlag som visar var fibern ligger och kommer även att få det utritat så vi minimerar risken att skada fiberkabeln. Om den mot förmodan skadas så lagar Kraftringen den.


19) Även asfalterade ytor som t ex biluppställningsplatser kan komma att grävas upp. Hur åtgärdas/ersätts det? Här kan ev återställandet vara mer akut än för själva gatan.


Om ni menar uppfarter och liknande så ska vi göra vårt bästa för att minimera inverkan på dessa. Behöver vi gräva upp dem kan vi oftast fylla igen dessa schakt fort då det är små ledningar som ska gå in på tomterna och det inte finns lika stränga riktlinjer avseende dem.


20) De hus som inte har ingångar från gatan erbjuder eventuellt speciella problem. Där ligger ett garage mellan huset och gatan. Hur hanteras detta?


Detta är inget vi har sett ska vara ett problem på Gorm den gamles gränd. Notera att vi hittills endast har projekterat för Gorm den gamles gränd och om det är andra förutsättningar på övriga gator tar vi hänsyn till det när vi projekterar dessa omläggningar.


21) När är gatorna återställda till det skick som de var före ledningsomläggningen? Asfalterar man hela gatan eller blir det ett ”lapptäcke”? Kan Kraftringen ge löfte om att den fina vägbeläggningen som man kommer att gräva väck kommer att återställas? (Vissa gator har nyligen fått ny asfaltbeläggning).


Vi kommer återställa gatorna i enlighet med Lunds Kommuns grävningsbestämmelser. Se stycke 11.1 i bestämmelserna: https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/trafik-och-gator/gravningsbestammelser-for-allman-platsmark-i-lunds-kommun_maj19.pdf


22) Föreningen har en egen hemsida där medlemmarna informeras om olika saker rörande området. Har Kraftringen ngn info med bilder/ritningar på sin hemsida som vi kan hänvisa till? Eller bilder som vi kan lägga in på vår hemsida.


Vi har ingen hemsida som är specifik för detta projekt. Men vi bistår gärna med ritningar och/ eller bilder som ni kan lägga upp på er hemsida.


(Uppdaterat 2020-05-07)