Bilder från fjärrvärmeprojektet

Bilder från omläggningen av fjärrvärmenätet


Omläggningen av fjärrvärmenätet inom Ragnar Lodbroks Samfällighet är ett stort projekt, som på sikt kommer att beröra alla fastigheter.


Därför kan det finnas anledning att dokumentera detta projekt här på samfällighetens hemsida.


På den här sidan samlar vi bilder från olika stadier i projektet. Initialt är det bilder som tagits av webbredaktören. Men har du bilder så får du gärna höra av dig, så kan vi även lägga ut dessa.


Bildtexter finns i anslutning till bilderna. De senast inlagda bilderna är längst ner på sidan. De lades in 2020-12-13 och visar att grävningen nu kommit ända fram till gränsen för Starkodders gränd 6.


Bilder från 2020-08-18 och den röjning och trädfällning som föregick grävningen. Gavlarna hör till hus på Gorm den Gamles gränd.

Under några dagar hade hörts och hördes kraftigt buller från motorsågar och stora maskiner. Det var Markentreprenad, som röjde i buskage och fällde träd för att Kraftringen skulle kunna gräva och komma fram med lastbilar och de maskiner som krävs för fjärrvärmearbetet. Den 18/8 fälldes bl a en stor robinia för att ledningarna skall kunna komma in på Gorm den Gamles gränd. 

Bilder från 2020-08-27. Första bilden visar hur man grävt intill fjärrvärmecentralen. Som synes är det många kablage att hålla reda på så att de inte blir avgrävda. Andra och tredje bilden visar lagda fjärrvärmerör i gången längs med fotbollsplanen och lekplatsen och fram mot Gorm den Gamles gränd. Rören vilar på frigolitklossar.

2020-08-28


På den stora gräsmattan söder om Egils gränd (mitt emot Starkodders gränd) har fjärrvärmeprojektet ett förråd av bl a rör. Härifrån transporteras rören längs med Linerovägen upp till arbetsplatsen (se bgilder nedan).

Nu har grävningen nått fram till de första husen på Gorm den Gamles gränd. Bildernas togs 2020-09-18.

Bilderna nedan: Nu har ledningarna kommit in på Gorm den Gamles gränd och ända fram till de första husen. Det gick mycket snabbt att borra hålen i väggen, men ännu är ledningarna inte anslutna. Bilderna togs 2020-10-10.

Till vänster:

Det kan bli rätt rörigt med alla avspärrningar på gatan.

Till höger:

Tills rören ansluts till husen ligger de skyddade av plast. På bilden ovanför har plasten tagits bort för att visa hur det ser ut.

2020-10-26, bilderna nedan: Nu pågår arbetet för fullt på Gorm den Gamles gränd. Man har asfalterat på vändplan efter hålen för rören till de första husen. 

Samtidigt pågår grävning söder ut längs med gatan och in till husen. I det färdiga diket läggs rören ner på hårda frigolitblock. Dessa skall tas bort när gropen fylls med grus. Hål har tagits upp för anslutning till husen, men lådorna har inte kommit än. De är på lackering. Det har tydligen varit diskussioner ang färgen på dessa.

Den 16/11 2020 har man nästan grävt klart på Gorm den gamles gränd. Här gräver man utanför de yttersta husen.

Grävningen har pågått en tid och den 11/12 2020 hade man nått fram till Starkodders gränd 6´s norra gräns. Man har även lagt rör längs med schaktet och in mot första huset på Ragnar Lodboks gränd.


Bilden härunder visar schaktet mot öster, upp mot Linerovägen. Bilden intill visar gången ner mot lekplatsen.


Gången mellan Linerovägen och busshållplatsen vid Torkel Höges gränd passerar gången från Linerovägen till Lekplatsen/fotbollsplanen. För att man skall kunna använda den gången trots schaktet har man lagt ut en bro. Intill bron ser man ett antal korsande ledningar.

Nu har det första skåpet över de nya rören in i huset monterats på Gorm den gamles gränd. Bilderna till höger togs 2020-11-30, men skåpet har kommit på plats lite tidigare.


Till höger ses de gamla fjärrvärmerören, som kapades och tömdes den 30/112020.

Den tredje december 2020 påbörjades arbetet med att röja den växlighet som hindrade att man gräver för ledningar in mot Ragnar Lodbroks gränd. Bilderna visar gången mellan Linerovägen och lekplatsen/fotbollsplanen.

När detta arbete är klart påbörjas grävningen in mot Ragnar Lodbroks gränd.