Fjärrvärmeledningar

Kraftringen lägger om våra fjärrvärmeledningar - här finns den information vi fått från Kraftringen information


I dagsläget har samtliga gator i samfälligheten Ragnar Lodbrok ett fjärrvärmesystem där ledningarna går igenom husen.


På grund av läckor i ett hus på Gorm den Gamles gränd samt nätets ålder och uppbyggnad tänker Kraftringen nu genomföra  omläggning av dessa ledningar för att inte riskera att läckor uppkommer på fler ställen. I första hand berör detta gatorna Gorm den Gamles gränd, Ragnar Lodbroks gränd och Starkodders gränd. 


Styrelsen har ställt ett antal frågor till Kraftringen ang detta. Vi har fått svar på frågorna. Klicka här så kommer du till en sida där alla frågorna och svaren på dessa finns. Ny information (mailkonversation) inlagd 2020-07-03 (klicka här).


Istället för att ledningarna går igenom husen till nästa hus, skall Kraftringen lägga fördelningsledningar i gatan och ha serviser till respektive hus. Detta minskar risken för läckage då det är betydligt mindre ledningar, mindre vatten och därmed mindre påfrestningar på ledningarna.


Det är ett omfattande arbete som kommer göras i omgångar på alla de tre initiala gatorna. Starten sker dock på Gorm den Gamles gränd. Projekteringen för den gatan är snart avklarad.


Projektören heter Anna Gustafson och jobbar vanligen på Afry. Hon kommer att behöva gå in i samtliga hus och titta på undercentralerna. Eftersom omvärldssituationen är som den är just nu och det är osäkert, dels om folk vill släppa in Afry/Kraftringen för arbete, och dels om arbetsstyrkan kommer vara fulltalig så kommer man att börja med halva Gorm den Gamles gränd. Man åtgärdar först nr 12 för att eliminera risken för nya läckor där. Sedan byter man serviser fram till och med nr 7 och nr 10.


Anna Gustafson ska ta kontakt med dessa kunder för att boka in platsbesök. I dagsläget räknar Kraftringen att man kan påbörja arbetet efter semestern. 


Styrelsen för Ragnar Lodbroks samfällighet har ställt ett antal frågor till Kraftringen. De handlar bl a om tidplanen, men också om en hel del praktiskt frågor. Vi har fått svar på dessa frågor. Klicka här så kommer du till en sida med frågorna och svaren.


I den mån vi erhåller ytterligare generell information om detta arbete kommer denna kontinuerligt att läggas här på samfällighetens hemsida. Kraftringen skall självklart ändå kontakta varje berörd husägarna eftersom man behöver komma in i husen och koppla in den nya fjärrvärmen.


I slutändan är planen att även göra om ledningarna på Angantyrs gränd, Torkel Högres gränd och Strutharalds gränd.


Ledningarna i området är från 1972 så de börjar närma sig slutet på sin livslängd. Därför passar Kraftringen på att bygga om nätet, när man ändå har problem med fastigheten på Gorm den gamles gränd. Så som det är byggt nu skulle det aldrig byggas idag. Nu vill man ha så lite interna ledningar som möjligt. Men det var annorlunda på 70-talet.


Den som hos Kraftringen är ansvarig för arbetet är projektingenjör Klara Ottosson. Hon kan nås på mobil 072-218 43 77 eller via växel 010-122 70 00. Hon är beredd på att svara på frågor.


Den 30 juni 2020 erhöll styrelsen ett meddelande från Kraftringen med följande lydelse:


Information gällande fjärrvärmenät i Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening 

Kraftringen har gjort bedömningen att fjärrvärmenätet i anslutning till Gorm den gamles gränd är angeläget att åtgärda. Ett av husen har återkommande läckageproblematik och en åtgärd i denna del medför att även andra delar måste bytas ut. Detta för att få en långsiktig rationell hantering av fjärrvärmenätet i området. I Gorm den gamles gränd kommer således en överföringsledning läggas ned och från denna dras servisledningar in till befintliga anslutningspunkter i husen. Det på så vis ersatta nätet kommer att proppas och stängas ned och inget vatten kommer framöver att transporteras i detta. Nedstängningen sker i samband med att den nya överföringsledningen tas i drift och vid detta tillfälle upphör Kraftringen med sina åtagande kopplat till det ersatta nätet.(Uppdaterat 2020-05-07, 2020-05-12 och 2020-07-16)


-------------------------------------

Uppdaterad information rörande

Parkeringstillstånd fjärrvärmearbeten


Styrelsen för samfälligheten har från Kraftringen erhållit uppdaterad information avseende parkering under arbetena på Ragnar Lodbroks gränd.


Klicka här för att se en förteckning över de registreringsnummer som är godkända för parkering på Melins väg.


Det finns nu ingen möjlighet att lägga till fler.


För besök, hantverkare eller liknande så hänvisas till Nordmannavägen och Hövdingavägen där det är fri parkering i 24 timmar måndag till fredag samt hela helgerna.


(Uppdaterat 2021-04-29)


Styrelsen för Ragnar Lodbroks samfällighet har ställt ett antal frågor till Kraftringen. De handlar bl a om tidplanen, men också om en hel del praktiskt frågor. Vi har fått svar på dessa frågor. Klicka här så kommer du till en sida med frågorna och svaren.


Samfälligheten har nu fått kompletterande information.

Klicka här för att komma till denna