Nytt

Här informerar vi om saker, som rör oss som är medlemmar i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening.


Parkeringen inom vårt område på Linero


Efter ett årsmötesbeslut har styrelsen aktivt arbetat för att få tillstånd en ändring av de orimliga parkeringsregler som gäller inom bl a vårt område på Linero.


En redogörelse för hur ärendet har fortlöpt finns på en sida här på vår hemsida. Klicka här så kommer du till den sidan.


Ännu har vi inte fått tillstånd någon förändring, men styrelsen kommer att fortsätta arbeta för en sådan. Bl a genom kontakter med ordförande och ledamöter i Tekniska Nämnden.


Vi har också kunnat konstatera att det på östra sidan av Linerovägen finns liknande synpunkter som våra. Bl a har detta genererat en s k lundaförslag (medborgarförslag) som gillades av ett stort antal personer. Därför måste nämnden behandla förslaget. Ännu har dock inte något konkret skett med anledning av Tekniska nämndens belsut.


(Uppdaterat 2023-03-24)


Beskärning och lampbyten


Den 16/10 började samfällighetens ordförande, Tore Persson, och styrelsemedlemmen Lars-Gösta Jardevall att trimma grönytan vid gången. Det blev ett tiotal säckar med klipp och tre turer till Gastelyckans avfallsstation. Den 20/10 fortsatte Tore med avverkningen och fick ihop fem säckar fvb Gastelyckans avfallsstation.


Samtidigt var styrelsens sekreterare och tillika belysningsansvarige, Lars-Göran Nilsson, sysselsatt med att byta en lampa i gången nedanför Ragnar Lodbroks Gränd 15. Så nu lyser den fint. 


2021-01-03 bytte Lars-Göran även en lampa i gången mellan Ragnar Lodbroks gränd och Starkodders gränd.


(Uppdaterat 2020-10-25; ändrat 2020-12-03 och 2021-01-04)

Behöver hunden springa lös?

Testa hundrastgård Havamal


Visserligen är det LKF som anlagt hundrastgården på initiativ från en av dess hyresgäster. Men rastgården ligger bara en liten bit från vår samfällighet och kan bli en resurs även för hundrarna i vårt område. Den ligger dessutom vid gången ner till centrum där många av oss från Ragnar Lodbrok passerar.


Hundrastgården invigdes i oktober med en tillställning. Britta Anfast, bosocial utvecklare på LKF, konstaterade vid invigningen att hundrastgården är stor nog för att hundar ska kunna springa snabbt och fort! Busa med andra hundar samt kunna tränas och aktiveras av sin människa.


Mer om invigningen inklusive en liten film hittar du om du klickar här.


Uppdaterat 2019-11-14Dags att avskaffa Ragnar Lodbrok Samfällighetsförening?


Vid årsmötet 2017 föreslogs att styrelsen borde undersöka möjligheten att avveckla samfälligheten. Detta med med hänvisning till svårigheterna att rekrytera styrelsemedlemmar samt samfällighetens begränsade förvaltningsansvar.


Samfälligheten är en juridisk person med nuvarande ansvar att förvalta TV-anläggning, gemensamma grönytor och belysning, tillgångar som i så fall måste avvecklas alt. säljas.


Stämman enades om att undersöka möjligheterna att avveckla samfälligheten


Med anledning av stämmobeslutet har samfällighetens ordförande, Tore Persson, kontaktat Lantmäteriet med följande mail:


”Jag är ordförande i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening och har under de senaste åren flera gånger fått frågan från mina medlemmar om inte föreningen skulle kunna upplösas. Föreningen bildades 1972 när våra 93 villor var färdiga, och under de första 30 åren var fjärrvärmen den stora posten som vi hanterade (först bara debitering, senare även individuell mätning). För cirka 15 år sen övertog kommunen ägandet och driften av fjärrvärmen. Nu återstår skötseln av en gemensam kabel-TV-anlägggning (som allt färre utnyttjar), asfalterade gångar (cirka 800 m) med belysning samt vissa grönytor i anslutning till gångarna. Styrelsen består fortfarande av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Vid det senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att avskaffa föreningen.


Kan vi (om medlemmarna blir ense) stänga det gemensamma TV-nätet? Kan kommunen ta över skötseln av gångar, belysning och grönytor? Och hur hanterar man då själva ägandet?


Det här var bara en kortfattat beskrivning. Styrelsen är intresserad av synpunkter och träffar gärna någon representant för lantmäteriet för en fortsatt diskussion, om det finns möjlighet.”


Vi har nu fått svar från Lantmäteriet på frågorna. Klicka här för att komma till svaret från Lantmäteriet.

Vid sitt senaste möte beslöt styrelsen i frågan. Klicka här för att komma till styrelsens beslut.

Har du synpunkter på den här frågan, så kan du skriva dem i Discuss på sidan Grannsamverkan.

(uppdaterat 2017-12-25)


Nya grävningar för bredbandsfiber


ELTEL har bett om samfällighetens tillstånd att gräva för anslutning av nya hus till Kraftringens bredbandsfibernät inom vårt område. Så här lyder anökan, som styrelsen har get OK på:


(Uppdaterat 2017-12-25)


Ny frekvens för TV7


Nu har vår TV-tekniker, Ivarsson, varit här och fixat TV7. Den störande tonen är borta. Det blev dock en annan frekvens, så man måste ställa om i sin TV. Den nya frekvensen är 259.25 MHz men kallas även S15.


Ivarsson varnade:

Vårt TV-system närmar sig slutet av sin livslängd. Framför allt är det reservdelar till satellitmottagarna som är svåra att få tag i.


(uppdaterat 2017-06-04)


Asfaltering på Ragnar Lodbroks gränd


Nu har kommunen uppdaterat asfalteringsplanen för åtminstone Ragnar Lodbroks gränd, som ska asfalteras vecka 36–37:


https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-och-gator/aktuella-asfalteringsarbeten/


(uppdaterat 2017-06-04)Senaste beskedet om asfaltering på Ragnar Lodbroks gränd


Samfällighetens ordförande, Tore Persson, har åter kontaktat Lunds kommun och begärt besked ang asfalteringen på Ragnar Lodbroks gränd, dvs själva gatan. Asfalteringen av gångbanorna är nu klar men den lappade gatan återstår.


Svaret från Lunds kommun lyder:

Gatan kommer också att läggas om, exakt när det kommer att ske kan vi tyvärr inte svara på. Vår entreprenör arbetar för fullt med att ta fram tidsplan och planera med maskiner. Håll fortsatt utkik på hemsidan så kommer tidsplanen upp där inom kort. Kan inte lova att det blir utfört i maj men gatan kommer att asfalteras om denna säsongen.


Med vänlig hälsning

Lunds kommun

Tekniska förvaltningen


Vill du följa vad som händer beträffande asfalteringen, så hänvisar vi till denna webbsida:

https://lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-och-gator/

Än står det dock inget om vår egen gata.


(uppdaterat 2017-05-29)Asfaltering på Ragnar Lodbroks gränd och Gorm den gamles gränd


Som framgått av meddelanden och skyltning kommer PEAB att utföra asfaltering på Ragnar Lodbroks gränd och Gorm den gamles gränd under perioden 2-12 maj 2017. Arbetet gäller i princip bara gångbanorna men enskilda husägare kan avtala med PEAB om asfaltering av parkeringsplatser och andra ytor.


Arbetet omfattar inte asfalteringen av själva gatan. Ragnar Lodbroks gränd har en hel del skador efter tidigare grävningsarbete.  Samfällighetens ordförande, Tore Persson, har därför kontaktat gatukontoret om detta och fått veta att Ragnar Lodbroks gränd kommer att asfalteras någon gång under 2017; närmare besked kommer att finnas på kommunens hemsida någon gång i maj.


Han har även frågat hur det går med eventuella uppfartsramper (befintliga eller nya). Han har nu fått följande svar från kommunen:


”Vi ska försöka att rätta till detta så att asfalten blir rätt ansluten till fasningen på kantstenen så att man slipper ramperna. Vi kommer att undersöka hur det blir på plats efter asfalteringen.”


(uppdaterat 2017-05-08)


TV-problem - åtgärder


Flera har påpekat att det är tekniska problem med TV-n. Vår TV-tekniker har nu gjort en hel del för att råda bot på problemen.


Följande åtgärder har vidtagits:


  • TV-teknikern har programmerat om TV5-mottagaren. Canal Digital hade meddelat att de bytt frekvens.
  • Ett filter har satts in.
  • Mottagarna för TV2 och TV4 har bytts
  • En del grenar sågades bort för att förbättra sikten vid antennerna. Ordföranden har klippt ner och transporterat bort grenarna som TV-teknikern sågat av. Troligen var dock grenarna inte orsak till problemen.


Nyligen har även mottagarna för Kunskapskanalen och TV7 bytts ut (februari-mars 2017).

(uppdaterat 2017-03-01)
(Uppdaterat 2016-12-06)


Efterlysning


Nyckeln till stegen på "gröningen" är fortfarande borta. Om du vet var nyckeln är meddela Lars-Göran (046-126106) eller skriv till styrelsen@ragnarlodbrok.seAsfalten på Ragnar Lodbroks gränd


Efter förfrågan från Tore Persson har Tekniska förvalningen vid Lunds kommun meddelat följande:

Om inget oväntat inträffar så ska Ragnar Lodbroks gränd inklusive gångbanorma få ny asfalt under 2017 i samband med återställningen av de provisoriska lagningarna efter va grävningarna.


Om TV-nätet och TV-enkäten 2015

I oktober-november 2015 gjorde styrelsen en enkät om medlemmarnas inställning till föreningens lokala kabel-TV-nät. Syftet var att undersöka om tillgången till fiberkabel ändrat medlemmarnas intresse för det egna TV-nätet. Svarsfrekvensen blev hög. Klicka på den här länken så kan du läsa den rapport som styrelsen sände ut till medlemmarna med resultatet av enkäten.