Lantmäteriets svar

Lantmäteriets svar på fråga från ordföranden i Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening angående "Upplösning av samfällighetsförening"


Fastigheterna som har del i Linero ga:6 som förvaltas av Ragnar Lodbroks samfällighetsförening, omfattas av tomtindelning akt 1281K-B1026 antagen 1970-11-13. Fastigheterna tomtmättes i enlighet med tomtindelningen och även så bildande av bl.a. Ragnar Lodbrok 45 och 46, Torkel Höge 12 och 32 som ägs av Ragnar Lodbroks samfällighetsförening. En gemensamhetsanläggning (Linero ga:6) bildades i enlighet med tomtindelningen.

 

Svar på dina frågor är: Nej kommunen kan inte ta över skötseln av gångar, belysning och grönytor. Dessa ytor är utlagda som kvartersmark för bostadsändamål enligt gällande detaljplan akt 1281K-508:B1232 vilket hindrar kommunen från att äga och förvalta marken. De ansvarar för allmänna platser enligt gällande detaljplan.

 

Om medlemmarna är överens om att fjärrvärme och kabel-tv-anläggning inte ska ingå i gemensamhetsanläggningen, finns det möjlighet att ompröva Linero ga:6 för borttagande av dessa. Det krävs stämmobeslut att delägande fastigheter är överens om att styrelsen (eller den person som får fullmakt) får fullmakt att ansöka om omprövning av Linero ga:6 för borttagande av nämnda ändamål. Utan stämmobeslut är det inte möjligt att ansöka om lantmäteriförrättningen. Allt detta är förenligt med gällande tomtindelning och detaljplan.

 

Vill deltagande fastigheter ej längre ha gemensamma förbindelseleder, gångar krävs att tomtindelningen först upphävs genom ett planförfarande eftersom det enligt tomtindelningen är utlagt som gemensamma förbindelseleder. Om närliggande fastigheter önskar erhålla den gemensamma marken krävs också här ett upphävande av nämnda tomtindelning för att fastighetsbildningen ska kunna komma till stånd. Här behövs vidare ett stämmobeslut från deltagande fastigheter där de är överens om att Linero ga:6 ska upphävas helt samt att de ytor som angränsar till Ragnar Lodbroks 45 och 46, Torkel Höge 12 och 32 ska genom fastighetsreglering överföras till nämnda fastigheter. Även ersättningsfråga ska beslutas på stämman för mark som tilldelas fastigheterna. Lämpligt är att sätta en klumpsumma/fastighet alt. antal kr/kvm.

 

Det är inte möjligt att avskaffa samfällighetsföreningen utan att överföra marken till angränsande fastigheter och för detta krävs att tomtindelningen först upphävs samt att det är förenligt med detaljplanen att marken överförs.

 

Innan ni går vidare med ovannämnda, är det lämpligt att ni kontaktar planavdelningen samt bygglovsavdelningen i Lund om de ställer sig positiva till ett upphävande av tomtindelning samt om det är förenligt med gällande detaljplan att överföra mark från bl.a. Ragnar Lodbrok 45 och 46, Torkel Höge 12 och 32 till angränsande fastigheter. Vänta således med att ansöka om lantmäteriförrättning då ett negativt besked från plan- och bygglovsavdelning hindrar en lantmäteriförrättning. Att behöva återkalla en ansökan om förrättning, medför onödiga kostnader för er del.

 

Lycka till!

 

Med vänlig hälsning

Lantmäterimyndigheten


Lantmäteriets karta över vårt område hittar du om du klickar här.


Har du synpunkter på detta, så kan du skriva dem i Discuss på sidan Grannsamverkan.

Uppdaterad 2017-12-06