Tirfingtomten

Linero får vårdboende och nytt flerbostadshus – beslut i byggnadsnämnden i februari 2020


Följande är citat från Lunds kommuns hemsida där beslutet refereras:


Byggnadsnämnden antog 2020-02-13 en detaljplan som möjliggör vårdboende och bostäder i flerbostadshus på Linero. Marken som tidigare använts som förskola och skolgård har varit instängd med stängsel. Den nya detaljplanen innebär att en del av skolgården öppnas nu upp och kan nyttjas av alla.


Närområdet består idag mest av villor och de boende uttryckte under samrådet bland annat oro för insyn i deras trädgårdar. Under planprocessen utreddes och vägdes insynen mot andra aspekter vilket resulterade i att byggnaderna i förslaget sänktes något för att möta de närboendes synpunkter. Vårdboendet sänktes till en våning istället för två och bostadshusen från en maxhöjd på fem våningar till fyra. Dessutom reglerades planen så att det inte är tillåtet att bygga balkonger i det väderstreck där insynsrisken var som störst.


Här är länk till sida på Lunds kommuns hemsida som gäller ärendet. Där finns länkar till alla handlingar i ärendet:


https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/Lunds-tatort/tirfing-1-m-fl/


(Uppdaterat 2020-02-15 och 2020-08-27)