Parkering

Detta har hänt med anledning av årsmötesbeslutat att skriva till Lunds kommun ang de orimliga parkeringsreglerna inom samfällighetens område:


Vid årsstämman den 14 april 2021 redogjorde Lars-Gösta Jardevall för problematiken med nuvarande parkeringsregler som innebär att max 5 min parkering är tillåten vardagar 8-18. P-tillstånd kan begäras från Lunds Tekniska nämnd för flyttbilar. För besökande gäster, hantverkare, varuleveranser etc gäller 5-minutersregeln. Flera av samfällighetens medlemmar upplever detta som orimligt. Mötet uppdrog åt L-G Jardevall att tillsammans med styrelsen sammanställa en skrivelse till Lunds Tekniska nämnd. Skrivelsen ska beskriva problematiken och förhoppningsvis leda till en konstruktiv dialog. (Paragraf 20 i protokollet från årsstämman).


Den 27 juni 2021 sändes ett mail från samfällighetens mailkonto till tekniska.forvaltningen@lund.se och cc lunds.kommun@lund.se . Till mailet var bifogat en skrivelse. Klicka här för att läsa denna. Mailet var rubricerat ”Brev från Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening i Lund ang orimliga parkeringsregler inom området”.


Även under slutet av sommaren hörde flera husägare inom samfälligheten av sig och uppgav sig ha problem med parkeringsreglerna och var irriterade över dessa. Det gällde bl a när hantverkare och städfirmor arbetade i husen. Även när man hade besök av äldre gäster som hade svårt att gå länge sträckor. Någon hade fått p-böter.


En av medlemmarna berättade att hen under sommaren träffade en LKP-P-vakt vid centrum, som informerade om att P-vakterna hade fått order om utökad kontroll av parkeringarna på Linero. Vid olika tillfällen under sommaren sågs P-vaktsbilar köra omkring på våra gator.


Den 7 september sände styrelsen ett mail till kommunen och önskade besked från kommunen angående hur vårt brev handläggs och var i handläggningen det befinner sig.


Den 8 september 2021 svarade en tjänsteperson på kommunen följande:


Hej, ärendet har kommit till gatu- och trafikavdelningens handläggare, men arbetet med att ta fram underlag till ett förslag kommer att startas under oktober.

Avdelningen har stora mängder ärenden att handlägg, det är därför det dröjer något. Och vi handlägger så fort vi hinner.”


Eftersom styrelsen inte hörde något från kommunen under oktober 2021 sändes en påminnelse den 1 november 2021 med följande lydelse:


”Den 27 juni 2021 sände Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening i Lund bifogade brev med mail till Tekniska nämnden, Lunds kommun.

Bifogade mail från er anger att handläggningen av ärendet skulle påbörjas i oktober.

Vi undrar därför om arbetet har startats och vilken tidplan som gäller.”


Den 3 november sände kommunen följande mail till styrelsen:


”Hej, vi har inte påbörjat handläggningen. Det kommer dröja då vi avvaktar den parkeringsstrategi för kommunen som är under framtagande. När strategin kommer att beslutas politiskt finns det ingen tidplan för. Men vi ber att få återkomma när väl beslutet är fattat.”Styrelsen var inte nöjd med svaret och sände därför den 11 november 2021 ett nytt mail till tekniska förvaltningens handläggare samt till ordförandena för tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden (då både dessa nämnder varit engagerade i den tidigare nämnda parkeringsstrategin). Mailet hade följande lydelse:”Tack för svaret ang vår skrivelse till tekniska nämnden ang de orimliga parkeringsregler som gäller inom Ragnar Lodbroks Samfällighetsförenings område i Lund.


Enligt ert svar är handläggningen av vårt ärende beroende av kommunfullmäktiges beslut om den parkeringsstrategi som är under framtagande. Någon tidplan för när detta beslut kan tas sägs inte finnas.


Vi har läst remissförslaget till parkeringsstrategi daterat 2020-09-03 samt handlingar i ärendet från KS AU, KK, BN och KU.


Vi är tveksamma till vilken relevans parkeringsstrategin har får vårt ärende. Den innehåller 13 ställningstaganden inom följande fyra områden:

  • Parkering i stadskärnan (med stadskärnan avses området innanför den gamla stadsvallen)
  • Parkering vid stadsutveckling
  • Parkeringsanläggningar
  • Cykelparkering


Inget av dessa områden är aktuella i vårt ärende.


Däremot överensstämmer synpunkterna i vårt brev till tekniska nämnden, daterat 2021-06-27, med följande övergripande mål i strategin:


”Parkeringslösningarna ska bidra till ett gott liv för boende, besökare och verksamma … ”


De parkeringsregler som gäller för vårt område motsvarar inte detta mål.


Vårt brev innehåller inte en färdig lösning på problemet med orimliga parkeringsregler inom vårt område. Vi efterlyser en dialog med Lunds kommun för att på så sätt komma fram till lösningar som är till gagn både för de boende inom området och kommunen. Dagens situation skapar oro och irritation bland de boende, anlitade hantverkare/leverantörer och besökare. Vi tror oss även ha märkt en ökad aktivitet från LKP:s sida, vilket ytterligare har förstärkt denna oro och irritation.


Vi önskar alltså att vårt ärende behandlas skyndsamt och oberoende av handläggningen av parkeringsstrategin.”Den 4 februari 2022 delade Lunds kommun Tekniska förvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen, ut följande skrivelse adresserat Till boende i Ragnar Lodbroks Samfällighet. Klicka här för att läsa skrivelsen. Skrivelsen är daterad 2022-02-03, Dnr 21/603.


I skrivelsen lämnar man förslag till förändrade regler om parkering kring gatorna i Ragnar Lodbroks Samfällighets förenings område. Man ger möjlighet till yttrande över förslaget. Sådant yttrande skall vara hos kommunen senast 6 mars 2022.


Den 3 mars 2022 sände styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening in ett yttrande över den skrivelse och de förslag som kommunen delat ut till de boende 2022-02-04. Yttrandet sändes till Tekniska förvaltningen samt till samtliga ordinarie ledamöter i Tekniska nämnden. Även boende sände in kritiska yttranden.


Samfällighetens yttrande är kritiskt till flera delar av kommunens dokument och föreslår följande åtgärder beträffande parkering inom vårt område:


• Områdesparkeringen skall för vardagar ändras från nuvarande 5 minuter 8-18 till 4 timmar 9-18 med P-skiva. Övrig tid tillåten.
Alternativt: På villagatorna inom Ragnar Lodbroks Samfällighet skall parkering på vardagar vara tillåten 4 timmar 9-18 med p-skiva. Övrig tid tillåten.
• Hantverkare, byggare, städfirmor, fönsterputsare, takrengörare, takläggare, flyttfirmor och liknande, som behöver längre tid för parkering, skall erhålla gratis och, under dagen, tidsmässigt obegränsat parkeringstillstånd omedelbart efter det att fastighetsägaren anmält till kommunen att sådant tillstånd behövs samt fr o m – t o m datum för detta.
• Södra sidan av Linerovägen, från Vikingavägen till Östra Linerovägen, skall ha fri parkering på samma sätt som Nordmannavägen (med iakttagande av reglerna för parkering i korsning).
• Västra sidan av Melins väg skall ha fri parkering från korsningen med Gorm den gamles gränd till Linerovägen (med iakttagande av reglerna för parkering i korsning).


Klicka här för att läsa hela yttrandet.


Den 11/4 2022 kl 10:00 var representanter för samfälligheten inbjudna till Tekniska förvaltningen för att diskutera reglerna för områdesparkeringen på bl a samfällighetens område på Linero.


Tekniska förvaltningens representanter på mötet var den person som är ansvarig för parkering och tillstånd samt den trafikingenjör som arbetat med ärendet. Den senare hade utarbetat den skrivelse som nämns ovan och som sänts ut till alla hus inom samfälligheten.


Samfällighetens representanter uppfattade att de inte fick gehör för de problem man anförde och inte för de lösningar man presenterade.


Senare har trafikingenjören i mail till samfällighetens styrelse informerat om att Tekniska Nämnden skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022.Den 18/5 2022 sammanträdde tekniska nämnden i Lunds kommun. På dagordningen fanns vårt ärende rörande parkeringsreglerna inom vår del av Linero. Nämnden beslutade följande:


Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet med följande uppdrag till förvaltningen:

 • att redovisa varför två timmars parkering är bättre än fyra timmars parkering.
 • att redovisa områdesparkering fem minuter i förhållande till exempelvis områdesparkering femton minuter.
 • att redovisa hur den enskilde kan påvisa att man är aktiv i flera timmar vid en flytt eftersom det är tillåtet att parkera längre än fem minuter för att lasta eller lossa.
 • att genom dialog med de boende få till en rimlig åtgärd i parkeringsfrågan.
 • att inhämta en kortfattad redogörelse för hur motsvarande ärenden hanteras i Malmö stad med avsikt att likartade principer ska gälla för parkering i de olika bostadsområdena i tätorten.


Vill du läsa hela protokollet från mötet kan du klicka här. Vårt ärende finns på sid 34, paragraf 127. Här finns bl a intressant information om hur de olika ledamöterna resonerat.


Tekniska förvaltningen hade lämnat förslag till beslut. Ett förslag som inte tillgodoser de önskemål som samfälligheten framfört. Därför skrev styrelsen ett brev till alla ordinarie ledamöter i Tekniska nämnden med synpunkter på Tekniska förvaltningens förslag samt framförde - åter - våra önskemål.


Klicka här för att läsa samfällighetens brev till de ordinarie ledamöterna i Tekniska nämnden. Brevet är daterat 2022-05-16.


Ett Lundaförslag angående parkeringsproblemen på Linero görs 2022-05-02 av en boende på Svärdgränden. Dvs på andra sidan Linerovägen från Ragnar Lodbroks samfällighet räknat. Lundaförslaget har rubriken "Trött på p-förbundet dagtid?". Innehållet överensstämmer till stor del med de synpunkter som Ragnar Lodbroks samfällighetsförening framfört i åtskilliga skrivelser till TF och TN.

På sitt sammanträde 2022-11-16 behandlar TN lundaförslaget. 

Klicka här för att läsa förvaltningens yttrande.

Klicka här för att läsa TN:s beslut.


Eftersom ordföranden i Tekniska Nämnden och vissa ledamöter är nya i och med ny mandatperiod samt att tidigare nämndbeslut inte lett till någon åtgärd, skrev samfällighetens styrelse ett mail till nämndens ledamöter. Detta skedde 2023-04-12. Klicka här för att läsa mailet till ordföranden. Mailen till övriga ledamöter är i princip likalydande.

______________________________________________________________________________(Ovan nämns handlingar i ärendet från KS AU, KK, BN och KU. Här är länkar till dessa:


Regler för nyttoparkering  (6.000 kr/år eller 600 kr/månad) . Gäller t ex för hantverkare.


Parkering av flyttbil: 

"Jag ska flytta och behöver parkera på en plats där det annars inte är tillåtet - hur gör jag?

Du kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd för din flyttbil genom att i god tid anmäla vilken tid och plats det gäller till tekniska.forvaltningen@lund.se. Om anmälan gjorts i god tid gäller detta som tillstånd."


(OBS! Vissa länkade dokument öppnas i ny flik. För att komma tillbaka till ovanstående text klickar du på den flik som innehåller texten eller stänger den flik som öppnades för länken. Dvs inte bakåtpil).(Uppdaterad senast 2023-03-15)