Styrelsens beslut ang avskaffande av samfälligheten

Styrelsens beslut ang avskaffande av samfälligheten


Vid sitt senaste möte beslöt styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening följande:


Angående propåer från medlemmar att avskaffa samfälligheten.                                     

Ett avskaffande av samfälligheten skulle bl.a. innebära att de gemensamma grönytorna överlåtes till och förvaltas av annan ägare. Alternativen som ges är Lunds kommun eller fastighetsägarna. Styrelsen anser att inget av dessa alternativ är realistiskt. Överlåtelse till kommunen (om överhuvudtaget möjligt) skulle sannolikt medföra medföra merkostnader för fastighetsägarna. Att proportionerligt dela upp grönytorna mellan fastigheterna är sannolikt en komplicerad process och risken stor för att skötseln blir eftersatt. Styrelsen beslöt därför att inte driva frågan vidare.


(Uppdaterad 2017-12-25)