Hem

Välkommen till webbplatsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening.

Här har vi samlat uppgifter om föreningen, nyheter, vår omgivning och lite om vår bakgrund.

Vi hoppas att denna webbplats skall vara till nytta för våra medlemmar.

Hör gärna av dig om du vill att vi skall skriva om något som gäller samfälligheten.

För kontakten mellan medlemmarna och styrelsen har vi en mejladress: styrelsen@ragnarlodbrok.se

Gräsklippning på vårt område

Varje år anlitar föreningen en ungdom för att klippa gräset vid våra gångvägar och på andra platser som samfälligheten ansvarar för.


I år är det Lisa Elmér som sköter detta.


Se till att dina häckar och annan växtlighet lämnar fri väg för klippningen.


(Uppdaterat 2024-06-08)

Resultat av TV-enkäten

En enkät rörande medlemmarnas intresse för samfällighetens TV-anläggning (mottagningsutrustning och nät) delades ut till alla 93 fastigheter i april 2024. Enkäten kunde besvaras på det papper som deltats ut eller via ett formulär på hemsidan som genererade ett mail till en speciell mailadress för TV-enkäten.


63 svar inkom varav 28 på paper och 36 via formuläret på hemsidan. Detta innebär att 68 % av medlemmarna har svarat.


17 medlemmar angav att de var intresserade av att samfällighetens TV-nät finns kvar. 46 svarade nej på frågan. 19 medlemmar svarade att de utnyttjade föreningens nät. 33 såg TV via fiber, 9 via parabol och 16 angav något annat sätt.

 

Styrelsen har diskuterat utifrån resultatet av enkäten. Det är få medlemmar som utnyttjar nätet, men de som gör det anser sig behöva det.

 

Styrelsen konstaterade att resultatet innebär att nätet bör finnas kvar, men att det inte skall underhållas. Dvs så länge nätet – eller delar av det – fungerar skall det finnas, men det kommer inte att göras större reparationer eller investeringar i anläggningen. 

Styrelsen kommer inför nästa årsstämma att förbereda information inför eventuellt beslut om att ändra anläggningsbeslut och stadgar för en smidig utfasning av nätet.


(Uppdaterad 2024-06-08)

Fel på belysning? Rapportera till styrelsen


Längs samfällighetens gångar finns 24 lyktstolpar. 

Styrelsen ansvarar för att dessa fungerar.


Därför är det viktigt att du rapporterar till styrelsen så snart du upptäcker att någon inte lyser. Eller om det finns någon annan skada på belysningen.


För att underlätta rapporteringen har alla stolpar numrerats.


När du rapporterar skall du alltså ange numret på stolpen. 

En karta som visar de numrerade stolparna når du om du klickar här.


(Uppdaterat 2023-10-22)


Dags för

ett klipp?


Har du tomt som vetter mot någon av våra gångar skall du i din brevlåda ha fått ett meddelande från styrelsen om behovet av att klippa buskar och häckar som växer ut över våra gångar.


Du uppmanas även hålla asfalten ren från mossa, jord, ogräs och annat skräp. Gångarna kan klara sig utan ny asfalt längre om växtligheten hålls efter.


klicka här så öppnas meddelandet och du kan läsa det.


Uppdaterat 2023-06-13

LED-belysning testas


Samfälligheten ansvarar för belysningen på gångarna mellan områdets tomter. På årsmötet diskuterades varför nuvarande kvicksilverlampor inte ersattes med LED-lampor. Föreningen hade ett mindre lager av kvicksilverlampor. Eventuellt skulle det löna sig att inte använda dessa utan direkt ersätta dem med LED-lampor.


Årsmötet beslöt att LED-lampor skyndsamt skall testas i armaturerna längs samfällighetens gångvägar som ersättning för nuvarande kvicksilverlampor.


Tämligen direkt efter årsmötet anskaffade och skruvade Lars-Göran Nilsson (som då fortfarande skötte belysningen på våra gångar) in den första LED-lampan i armaturen på stolpen nedanför (norr om) Ragnar Lodbroks gränd 9. Enligt Lars-Göran är de nya lamporna högre än de gamla men gick att få in.


Några styrelseledamöter har inspekterat belysningen och kan inte se någon större skillnad i ljusstyrka. Således fungerar den nya lampan bra.


Planen är nu att successivt byta ut gamla lampor mot LED-lampor för att kunna utvärdera förbrukning och hållbarhet. Det finns olika modeller i olika prisklasser, allt från tämligen billigt till väldigt dyrt, och avsikten är att hitta modeller med rätt balans mellan pris och prestanda.


Uppdaterat 2023-05-13


Så här beslutade Tekniska nämnden angående vår parkering


Den 18/5 2022 sammanträdde tekniska nämnden i Lunds kommun. På dagordningen fanns vårt ärende rörande parkeringsreglerna inom vår del av Linero. Nämnden beslöt följande:


Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet med följande uppdrag till förvaltningen:

  • att redovisa varför två timmars parkering är bättre än fyra timmars parkering.
  • att redovisa områdesparkering fem minuter i förhållande till exempelvis områdesparkering femton minuter.
  • att redovisa hur den enskilde kan påvisa att man är aktiv i flera timmar vid en flytt eftersom det är tillåtet att parkera längre än fem minuter för att lasta eller lossa.
  • att genom dialog med de boende få till en rimlig åtgärd i parkeringsfrågan.
  • att inhämta en kortfattad redogörelse för hur motsvarande ärenden hanteras i Malmö stad med avsikt att likartade principer ska gälla för parkering i de olika bostadsområdena i tätorten.


Vill du läsa hela protokollet från mötet kan du klicka här. Vårt ärende finns på sid 34, paragraf 127. Här finns bl a intressant information om hur de olika ledamöterna resonerat.


Tekniska förvaltningen hade lämnat förslag till beslut. Ett förslag som inte tillgodoser de önskemål som samfälligheten framfört. Därför skrev styrelsen ett brev till alla ordinarie ledamöter i Tekniska nämnden med synpunkter på Tekniska förvaltningens förslag samt framförde - åter - våra önskemål.


Klicka här för att läsa samfällighetens brev till de ordinarie ledamöterna i Tekniska nämnden. Har du synpunkter? Kontakta gärna styrelsen på vår mailadress.


2023-04-12 skrev styrelsen åter till ordförande och övriga ledamöter i Tekniska Nämnden. Ordföranden och några ledamöter var nya i nämnden. Klicka här för att läsa mailet till ordföranden. Mailet till övriga ledamöter är i princip likalydande.


Kort om bakgrunden: 


Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening i Lunds årsmöte 2021 beslöt att tillskriva Tekniska nämnden i Lunds kommun med anledning av de parkeringsbestämmelser som gäller för det område inom vilket samfälligheten finns. Den extremt korta tillåtna tiden för parkering på villagatorna (5 miuter vardagar kl 08.00 - 18.00) upplevs orimlig och därmed problematisk. Den 27 juni 2021 skickade därför föreningen ett brev till Tekniska nämnden i Lunds kommun med en begäran om en dialog med kommunen ang parkeringsreglerna på "vår" del av Linero. Klicka här för att läsa en sammanställning över hur ärendet har fotlöpt.


(Uppdaterat 2022-02-04, 2022-02-21, 2022-03-05, 2022-05-20, 2022-06-09, 2023-04-13)

Upprensning av våra grönytor vid Östra Linerovägen


Samfälligheten har två grönytor ut mot Östra Linerovägen. Gräsmattor med stora kastanjeträd. Detta är alltså utrymmen som skall skötas av samfälligheten.


I maj konstaterade vår ordförande, Tore Persson, att här fanns behov av upprensning. Under några dagar samlade han ihop löv, kastanjer mm. Med hjälp av Lars-Gösta Jardevall stoppades allt i säckar som Tore transportade till Gastelyckans avfallsstation. Det blev många säckar att stuva in i bilen ett antal gånger.

Ny fjärrvärmegrävning på Gorm den Gamles Gränd


Vid mynningen av Grom den Gamles gränd ut mot Melins väg kan man i dagarna se en grävskopa i arbete. Det beror på att man har upptäckt att det är felkopplade kablar till systemet som varnar för läckor och översvämning. Det var kopplat tvärt emot hur det skulle vara. Detta kunde leda till översvämning i hela gatan. Måste därför åtgärdas.Bilderna tog 2022-02-23. Sidan uppdaterades 2022-02-24.

Fjärrvärmenytt


Styrelsen har fått förfrågan ang när östra delen av samfälligheten skall få nya fjärrvärmerör på samma sätt som den västra.


Den information som styrelsen har är att Kraftringen för närvarande anser sig  klara med vårt område. Gorm den gamles gränd, Starkodders gränd och Ragnar Lodbroks gränd var de gator som Kraftringen ansåg vara mest akuta. Nu är de och gräver fjärrvärme på andra ställen. Eventuellt utbyte på övriga gator ligger i obestämd och icke-omedelbar framtid, har de sagt.


(Uppdaterat 2022-01-13)


Tvätta bilen på gatan? Nej! Biltvätt är bättre.


Nu är det vår och man vill ha en ren och blänkande bil. Då kan det vara på sin plats att påminna om att gatan eller biluppställningsplatsen inte är en lämplig plats för biltvätt. Och det av miljöskäl!


Klicka här så kommer du till en sida med en lista över biltvättar som du kan anlita för att slippa förorena närmsta vattendrag.


Läs gärna vad Lunds kommuns miljöförvaltning skriver om biltvätt på sin hemsida - klicka här för att komma till den sidan.


Gränsvisning inom samfälligheten


Undrade du varför en man i gulsvart jacka och byxor och utrustad med lantmäteriinstrument i går rörde sig i vårt område?


Här är svaret:


Mannen heter Jesper Lambreus. Han är mätningsingenjör från stadsbyggnadskontoret i Lund och utförde en s k gränsvisning. Den var beställd av en av våra medlemmar, som önskade få klarhet i hur gränsen går mellan sin tomt och grannens samt vissa andra gränsdragningsfrågor.


Jesper kunde med sina instrument hitta de koordinater som är registrerade för gränsen. Han sökte också efter de metallrör, som satts ner i marken för att markera gränser. Dessa sattes i marken redan 1970, alltså innan de första husen byggdes. De kan i vissa fall vara svåra att finna. En metalldetektor hjälpte dock till. Rören hittades och det visade sig att gränserna stämde. De funna rören sprejades med röd färg - se bilden ovan till höger.


Det var bra att rören hittades. Det är nämligen gränsmarkeringarna som visar fastighetens utbredning i första hand, sedan karta eller andra handlingar i förrättningen. Borttagandet av markering (vilket faktiskt är olagligt) gör det svårare att påvisa fastighetsgränsen utan mätinstrument. I vissa fall är det då t.o.m. omöjligt att påvisa var en fastighetsgräns går utan en grundlig utredning av de ursprungliga förrättningshandlingarna, men sådana oklarheter finns inte i vårt område.


(Uppdaterad 2022-01-25 och 2022-01-26)

Nu är fjärrvärmearbetet klart på Starkodders gränd

och fortsätter på Ragnar Lodbroks gränd


Här är några bilder på arbetet på Starkodders gränd, som pågick under januari - april 2021. Nu är ledningarna på plats, hålen fyllda och asfalterade och vattnet från de nya rören värmer husen.

Hållbar energiproduktion
ett argument för solceller


Intresset för solceller växer.


På flera hus i vår samfällighet kan man se solceller på taken. Och fler går kanske i funderingar på att skaffa. Därför kan det vara intressant att höra vilka erfarenheter en av våra solcellsägare har.


Vi har intervjuat Lars-Göran Nilsson på Angantyrs gränd, tillika sekreterare i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening.


Klicka här och läs hela intervjun (öppnas i nytt fönster)


(Uppdaterat 2020-02-19)

Grannsamverkan mot brott på Torkel Höges grändSedan en tid tillbaka finns det på vår samfällighet skyltar som visar att här pågår grannsamverkan mot brott. Det finns en skylt i var ände av gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd. Dessutom finns en skylt i början av Torkel Höges gränd.


Initiativtagare är Jan-Olof Svensson på Torkel Höges gränd. Han hade konstaterat att det har varit en del inbrott på gatan och flera inbrottsförsök.


Han ansåg att det skulle vara bra med ett organiserat samarbete kring detta. Enligt många artiklar i tidningar är det grannsamverkan som tjuvarna är mest rädda för.


Med hjälp av Länsförsäkringar har han nu organiserat grannsamverkan mot brott med grannarna i 15 hus på gatan.


Klicka här och läs mer om hur Grannar mot brott fungerar på Torkel Höges gränd. Du hittar också texten under menyvalet Grannsamverkan/Grannar mot brott.

Om häckar och trädgårdsavfall


Nu är växtsäsongen i full gång. Ta därför en titt utanför häcken (om din tomt ligger vid en av föreningens asfalterade gångar) och försäkra dig om att växtligheten inte hindrar framkomligheten och gräsklippningen (som så småningom kommer igång igen). Om du klipper häcken, samla upp klippet även på utsidan.


Styrelsen vill också passa på att påminna om att trädgårdsavfall (häckklipp, gräs, ogräs, buskar, …) INTE får tippas på våra gemensamma grönytor längs våra gångar, och INTE heller på kommunens mark (båda har förekommit). Kör trädgårdsavfallet till återvinningsstationen på Gastelyckan, eller lägg det i trädgårdsavfallstunnan om du har en sådan.


(Uppdaterat 2020-04-05)

Kan vår samfällighet upplösas?

Vid årsstämman 2017 framfördes önskemål om att upplösa samfälligheten. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta är möjligt.


Med anledning av detta har vår ordförande, Tore Persson, varit i kontakt med Lantmäteriet för att höra vad detta skulle innebära.


Här är länkar till


Tore Perssons mail till Lantmäteriet


Lantmäteriets svar på frågor från Tore Persson


Styrelsens beslut ang upplösning